تخفیف ها
یک لیتر
کود کلسیم مایع فرتی نرس Calcium Fertilizer Liquid
تومان
25000
قیمت
تومان
22500
قیمت با تخفیف
10%
10 کیلوگرم
سولوپتاس فرتی نرس solo potassium
تومان
140000
قیمت
تومان
126000
قیمت با تخفیف
10%
10 کیلوگرم
گوگرد وتابل فرتی نرس Wettable Sulfur
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
50 کیلوگرم
کود فسفات ارگانیک گرانوله فرتی نرس(GOP) Granulated Organic Phosphate
تومان
80000
قیمت
تومان
72000
قیمت با تخفیف
10%
5 لیتر
کود مایع روی و منگنز فرتی نرس Zinc and Manganese Liquid Fertilizer
تومان
110000
قیمت
تومان
99000
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلوگرم
آمینوکلات روی پودری فرتی نرس Powdery Zinc Amino Chelate
تومان
80000
قیمت
تومان
72000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینوکلات روی مایع فرتی نرس Liquid Zinc Amino Chelate
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلوگرم
اسید آمینه پودری فرتی نرس Powdery Amino Acid
تومان
75000
قیمت
تومان
67500
قیمت با تخفیف
10%
10 کیلوگرم
نیترات کلسیم فرتی نرس Calcium Nitrate
تومان
85000
قیمت
تومان
76500
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلوگرم
کود های کریستاله فرتی نرس Ferti-Nurse Crystalized Fertilizer (NPK)
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
10 کیلوگرم
کود های کریستاله فرتی نرس Ferti-Nurse Crystalized Fertilizer (NPK)
تومان
150000
قیمت
تومان
135000
قیمت با تخفیف
10%
20 لیتر
کود مرغی مایع فرتی نرس (پلاس) هیومیک اسید (4%)+ 3-2-5 -Chicken Manure Tea (Plus) 5-2-3 + Humic acid (%4)
تومان
150000
قیمت
تومان
135000
قیمت با تخفیف
10%
50 لیتر
کود آلی چمن فرتی نرس Lawn Organic Fertilizer
تومان
47500
قیمت
تومان
42750
قیمت با تخفیف
10%
بیست و پنج گیلوگرم
کود مرغی گرانوله فرتی نرس (Granulated Chicken Fertilizer)
تومان
32000
قیمت
تومان
28800
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلوگرم
چسب باغبانی فرتی نرس (Agricultural Gum)
تومان
18000
قیمت
تومان
16200
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع چمن فرتی نرس یک لیتریLawn Liquid Fertilizer
تومان
40000
قیمت
تومان
36000
قیمت با تخفیف
10%
پنجاه گیلوگرم
کود فسفات ارگانیک گرانوله فرتی نرس(GOP) Granulated Organic Phosphate
تومان
80000
قیمت
تومان
72000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینو کلات آهن مایع فرتی نرس(Liquid Iron Amino Chelate)
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع مرکبات فرتی نرس (Citrus Liquid Fertilizer)
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع آهن و روی فرتی نرس پنج لیتری(Liquid Iron and Zinc Fertilizer)
تومان
110000
قیمت
تومان
99000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
پتاسیم مایع فرتی نرس (Liquid Potassium)
تومان
95000
قیمت
تومان
85500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع آهن و روی فرتی نرس یک لیتری (Liquid Iron and Zinc Fertilizer)
تومان
28000
قیمت
تومان
25200
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
فرتی فراست فرتی نرس (ضد سرمازدگی) Ferti- Frost
تومان
180000
قیمت
تومان
162000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
گوگرد مایع فرتی نرس یک لیتری (Ferti-Sulfur)
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
محلول ضدشوری آب وخاک فرتی نرس
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع گندم فرتی نرس
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
پتاسیم مایع فرتی نرس (Liquid Potassium)
تومان
24000
قیمت
تومان
21600
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع صیفی جات فرتی نرس (Summer Vegetables Liquid Fertilizer)
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع صیفی جات فرتی نرس (Summer Vegetables Liquid Fertilizer)
تومان
35000
قیمت
تومان
31500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع مرکبات فرتی نرس
تومان
35000
قیمت
تومان
31500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع کامل فرتی نرس
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلو
هیومیک اسید پودری فرتی نرس (Powdered Humic Acid)
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
هیومیک اسید فرتی نرس
تومان
90000
قیمت
تومان
81000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
گوگرد مایع فرتی نرس پنج لیتری (Ferti-Sulfur)
تومان
90000
قیمت
تومان
81000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
فرتی فراست -فرتی نرس (ضد سرمازدگی) Ferti-Frost
تومان
40000
قیمت
تومان
36000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
محرک رشد فرتی نرس (Trigger)
تومان
75000
قیمت
تومان
67500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
مویان فرتی نرس Surfactant (Adjuvant)
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
محلول ضد بوته میری فرتی نرس (Anti-Damping off)
تومان
40000
قیمت
تومان
36000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
هیومیک اسید فرتی نرس( Humic Acid)
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
فرتی فروت -فرتی نرس (فروت ست) Ferti-Fruit (Fruit Set)
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
رایپ ست فرتی نرس (Ripe-Set)
تومان
75000
قیمت
تومان
67500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینوکلات پتاسیم فرتی نرس (Potassium Amino Chelate)
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
اسید آمینه مایع فرتی نرس (پلاس) Liquid Amino Acid (Plus)
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینو کلات کلسیم فرتی نرس (Calcium Amino Chelate)
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود کلسیم مایع فرتی نرس Calcium Fertilizer Liquid
تومان
95000
قیمت
تومان
85500
قیمت با تخفیف
پیشنهادات زیستاگرام
پنج لیتر
محلول ضدشوری آب وخاک فرتی نرس
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع صیفی جات فرتی نرس (Summer Vegetables Liquid Fertilizer)
تومان
35000
قیمت
تومان
31500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
کود مایع مرکبات فرتی نرس
تومان
35000
قیمت
تومان
31500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
کود مایع کامل فرتی نرس
تومان
120000
قیمت
تومان
108000
قیمت با تخفیف
10%
یک کیلو
هیومیک اسید پودری فرتی نرس (Powdered Humic Acid)
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
هیومیک اسید فرتی نرس
تومان
90000
قیمت
تومان
81000
قیمت با تخفیف
10%
پنج لیتر
گوگرد مایع فرتی نرس پنج لیتری (Ferti-Sulfur)
تومان
90000
قیمت
تومان
81000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
فرتی فراست -فرتی نرس (ضد سرمازدگی) Ferti-Frost
تومان
40000
قیمت
تومان
36000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
محرک رشد فرتی نرس (Trigger)
تومان
75000
قیمت
تومان
67500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
مویان فرتی نرس Surfactant (Adjuvant)
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
محلول ضد بوته میری فرتی نرس (Anti-Damping off)
تومان
40000
قیمت
تومان
36000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
هیومیک اسید فرتی نرس( Humic Acid)
تومان
20000
قیمت
تومان
18000
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
فرتی فروت -فرتی نرس (فروت ست) Ferti-Fruit (Fruit Set)
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
رایپ ست فرتی نرس (Ripe-Set)
تومان
75000
قیمت
تومان
67500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینوکلات پتاسیم فرتی نرس (Potassium Amino Chelate)
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
اسید آمینه مایع فرتی نرس (پلاس) Liquid Amino Acid (Plus)
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
یک لیتر
آمینو کلات کلسیم فرتی نرس (Calcium Amino Chelate)
تومان
65000
قیمت
تومان
58500
قیمت با تخفیف
10%
آنچه شما دیده اید

تماس با ما:

کارخانه پردیس:  شیراز،  کیلومتر 35 جاده کفترک-گروه تولیدی پردیس
کارخانه نانوسیز: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214  کارخانه نانوسیز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
واحد فروش:  26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان :07137175426
تلگرام: https://telegram.me/keshavarzimodernpardis
 www.nanoseez.com

مارا دنبال کنید